NÁVŠTĚVNOST
AKTUÁLNĚ
Na vlastní pěst
Branný závod zrušen
KALENDÁŘ

O PIONÝRU

Statut a Program Pionýra


ÚVOD
I. NÁZEV SDRUŽENÍ
II. VYMEZENÍ A ÚČEL
III. PŮSOBNOST A SÍDLO
IV. JEDNOTÍCÍ PRVKY
V. ČLENSTVÍ
VI. ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA
VII. ŘEŠENÍ SPORŮ
VIII. HOSPODAŘENÍ
IX. REVIZNÍ ČINNOST
X. OBECNÁ USTANOVENÍ
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XII. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ KE ZMĚNÁM
PROGRAM PIONÝRA


Statut Pionýra je základním dokumentem.

Vymezuje podstatu – co Pionýr dělá, pro koho je určený. V řadě ustanovení řeší základní organizační i ekonomická pravidla života celostátní organizace. Program Pionýra je dokument, který popisuje náplň činnosti. Jsou v něm zachycena východiska, zásady i kořeny pionýrského hnutí. Oba dokumenty jsou v mnoha směrech provázány.


I. NÁZEV SDRUŽENÍ

Pionýr


II. VYMEZENÍ A ÚČEL

1. Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých.

2. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti.

3. Hlásí se k „Úmluvě o právech dítěte“ a „Listině práv a svobod“ a podílí se na naplňování jejich zásad.

4. Podporuje českou státnost. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám.

5. Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat jejich zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež.

6. Svou činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím práce dobrovolných pracovníků, jimž zajišťuje servisní zázemí. Prostřednictvím systému přípravy zajišťuje odbornou způsobilost a vzdělání pro vedení kolektivů dětí a mládeže a pro odborné a speciální funkce ve všech oblastech činnosti sdružení.

7. Podporuje a rozvíjí spolupráci s organizacemi a sdruženími dětí a mládeže v České republice a v zahraničí.

8. Program Pionýra, který je nedílnou součástí Statutu Pionýra, podrobněji rozpracovává vymezení a účel sdružení Pionýr.

9. Pro dosažení účelů sdružení může vykonávat zejména vydavatelskou a nakladatelskou činnost, grafické a kresličské práce, vyrábět hry a hračky, poskytovat ubytovací služby, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, pořádat výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce, pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti, pořádat kulturní produkce, zábavy a provozovat zařízení sloužící k zábavě, organizovat sportovní a turistické akce.


III. PŮSOBNOST A SÍDLO

 1. Pionýr rozvíjí svou činnost na území České republiky.

 2. Sídlem sdružení je Praha 1, Senovážné náměstí 977/24.

 3. V rámci sdružení mohou vznikat regionální a zájmové celky.


IV. JEDNOTÍCÍ PRVKY

Sdružení Pionýr používá tyto jednotící prvky:

 1. název, který používají všichni členové a všechny jednotky organizační výstavby jako základní jednotící prvek.
   
  Dále mohou být používány:
   

 2. znak;

 3. logo;

 4. maskot;

 5. pozdrav;

 6. součásti oděvu (šátky, košile, trička, apod.)

 7. značení (nášivky, odznaky a domovenky, apod.).


V. ČLENSTVÍ

 1. Členství ve sdružení Pionýr je individuální, kolektivní nebo čestné.

 2. Individuální členství:

  1. Individuálním členem Pionýra může být každé dítě (dítětem se rozumí ve smyslu „Úmluvy o právech dítěte“ každý člověk do 18 let) i dospělý člověk bez rozdílu sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání, jestliže souhlasí se Statutem a Programem sdružení Pionýr.
  2. Individuální členství vzniká přijetím v podobě registrace členství, o kterém rozhodují tímto Statutem určené orgány příslušné organizační jednotky, v níž je členství registrováno:
   1. po přiměřené době, v níž zájemce prokáže připravenost ke členství a splní případné podmínky přijetí, které jsou v souladu se Statutem a Programem sdružení Pionýr a jež stanovuje příslušný kolektiv (pionýrská skupina, pionýrské centrum či krajská organizace Pionýra);
   2. po úhradě členského příspěvku, stanoveného registrujícím subjektem;
   3. na základě písemného prohlášení zájemce, případně jeho zákonného zástupce, vyjadřujícího jeho zájem o členství ve sdružení Pionýr.
  3. Členové se registrují v pionýrských skupinách, v pionýrských centrech nebo u krajských organizací Pionýra vždy na jeden kalendářní rok. Právo rozhodování o registraci přísluší radám.
  4. Podrobnosti registrace řeší vnitřní směrnice sdružení.
 3. Kolektivní a čestné členství:

  1. pionýrské skupiny, pionýrská centra a krajské organizace Pionýra mohou udělovat a odnímat čestné a přiznávat kolektivní členství. O udělení a odnětí čestného a přiznání kolektivního členství ve sdružení Pionýr rozhoduje Česká rada Pionýra.
  2. Podrobnosti podmínek kolektivního a čestného členství stanovují směrnicí rady příslušných organizačních stupňů.
 4. Členství ve sdružení Pionýr zaniká:

  1. vystoupením člena;
  2. uplynutím doby registrace, pokud registrace není obnovena; podrobnosti stanovuje vnitřní směrnice sdružení;
  3. ukončením členství na základě rozhodnutí Statutem určeného orgánu organizační jednotky Pionýra, u níž je člen registrován. Proti rozhodnutí o ukončení členství je možné odvolání.
  4. rozhodnutím rady vyššího stupně při zvlášť zavrženíhodném jednání v neprospěch sdružení Pionýr; proti rozhodnutí o ukončení členství je možné odvolání.
 5. Práva a povinnosti individuálního člena:

  1. práva:
   • vybrat si kolektiv, používat jednotící prvky Pionýra;
   • spolurozhodovat o činnosti a podílet se na řízení;
   • volit své zástupce a být volen;
   • odvolat se k vyšším orgánům;
   • využívat výhod sdružení;
   • hmotně podporovat sdružení;
   • vystoupit ze sdružení;
  2. povinnosti:
   • uskutečňovat ideály a cíle sdružení;
   • hájit čest sdružení;
   • registrovat se;
   • účastnit se aktivně činnosti;
   • plnit požadavky svého kolektivu;
   • naplňovat Program Pionýra;
   • platit členské příspěvky.
 6. Práva a povinnosti kolektivního člena a práva čestných členů jsou stanovena příslušnou radou současně s přiznáním / udělením členství.


VI. ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA

A. PIONÝRSKÝ ODDÍL A VOLNOČASOVÝ KLUB

 1. Pionýrský oddíl (dále jen oddíl) je základní organizační jednotkou sdružení. Jeho účelem je zajišťovat pravidelnou, systematickou, celoroční výchovnou činnost kolektivu dětí a mládeže. Za pravidelnou je považována práce uskutečňovaná v průběhu školního roku nejméně 1x měsíčně. Za takovou činnost ve smyslu předchozí věty nelze považovat pouze pořádání táborů a recipročních výměn mládeže. Oddílem se rozumí skupina nejméně 5 osob. Oddíl není právnickou osobou a nemůže jednat vlastním jménem.

 2. Oddíl vzniká rozhodnutím zakladatele o registraci oddílu; registrace má časové omezení. Zakladatelem oddílu může být pionýrská skupina, pionýrské centrum nebo územně příslušná organizace Pionýra.

 3. O ukončení činnosti oddílu (zrušení registrace) rozhoduje jeho zakladatel, nebo rada vyššího stupně. Proti rozhodnutí o zrušení registrace usnesením rady vyššího stupně může zakladatel podat odvolání k rozhodčí komisi (viz článek VII.).

 4. Činnost pionýrského oddílu organizuje, zajišťuje a řídí vedoucí oddílu, jmenovaný a z funkce odvolávaný výkonným orgánem zakladatele. Na organizování, zajištění a řízení činnosti oddílu se mohou podílet instruktoři a zástupci vedoucího oddílu. Při vykonávání těchto činností jsou podřízeni vedoucímu oddílu. Instruktory oddílu a zástupce vedoucího oddílu do funkce jmenuje a z funkce odvolává výkonný orgán zakladatele na návrh vedoucího oddílu.

 5. Na řízení činnosti oddílu se formou přiměřenou svému věku podílejí jeho členové, zejména při rozhodování o programu činnosti, přípravě jednotlivých akcí, stanovení vnitřní organizační struktury oddílu, přijímání nových členů, udělování vyznamenání, odměn, ocenění a trestů. K tomu účelu se mohou zřizovat oddílové rady či jiné podobné členské aktivy.

 6. Volnočasový klub (dále jen klub) je zvláštní základní organizační a výchovnou jednotkou sdružení, jehož posláním je výchovná činnost zejména s neorganizovanými dětmi a mládeží. Klub vyvíjí pravidelnou činnost uskutečňovanou nejméně 1x měsíčně, zpravidla obsahově nenavazující, která umožňuje i jednorázovou nebo nepravidelnou účast na činnosti klubu. Klub není právnickou osobou a nemůže jednat vlastním jménem.

 7. Ustanovení odstavce 2. - 5. se přiměřeně vztahují i na poměry klubu.

B. PIONÝRSKÁ SKUPINA (PS)

 1. Pionýrská skupina je organizační jednotkou sdružení. Jejím účelem je řídit a organizačně, informačně a ekonomicky zajišťovat jak činnosti oddílů a klubů, které registrovala, tak společnou činnost členů pionýrské skupiny, která může být orientována i na neorganizované děti a mládež. Členy pionýrské skupiny jsou členové sdružení, kteří jsou u této pionýrské skupiny registrováni.

 2. Pionýrská skupina má způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivitu). Této způsobilosti pionýrská skupina nabývá vznikem a pozbývá zánikem.

 3. Ke vzniku pionýrské skupiny je třeba nejprve jejího založení a následně registrace. O registraci rozhoduje územně příslušná krajská rada Pionýra a datem přijetí tohoto rozhodnutí pionýrská skupina vzniká. Pionýrská skupina musí být založena alespoň dvěma zakladateli (fyzickými osobami) staršími 18 let, kteří svými vlastnostmi poskytují záruky, že skupina bude vyvíjet činnost v souladu se Statutem a Programem Pionýra a v souladu s právním řádem ČR. Rozhodnutí zakladatelů musí mít písemnou formu. Jeho další náležitosti, podmínky založení a podrobnosti postupu řeší vnitřní směrnice sdružení.

 4. Pionýrská skupina je tvořena nejméně 15 členy ve věku do 26 let a současně nejméně dvěma členy staršími 18 let s kvalifikací, stanovenou vnitřní směrnicí sdružení, z nichž jeden je vedoucím pionýrské skupiny a jeden hospodářem pionýrské skupiny. Současně musí registrovat nejméně jeden oddíl, který sdružuje alespoň 5 členů ve věku do 18 let, nebo klub.

 5. Orgány pionýrské skupiny jsou :

  1. Rada pionýrské skupiny, která je nejvyšším orgánem PS. Je tvořena všemi vedoucími oddílů, zástupci vedoucích oddílů a instruktory a dále členy volených orgánů pionýrské skupiny, kterým náleží hlas rozhodující. Jednání rady se mohou účastnit i ostatní členové pionýrské skupiny s hlasem poradním.
   Rada PS:
   • řídí činnost pionýrské skupiny;
   • volí a odvolává vedoucího pionýrské skupiny, hospodáře pionýrské skupiny, revizora pionýrské skupiny;
   • volí a odvolává další členy vedení PS, delegáty pionýrské skupiny - členy územně příslušné krajské rady Pionýra a zástupce pionýrské skupiny na výročních zasedáních krajské organizace Pionýra a sdružení Pionýr;
   • schvaluje účetní závěrku a rozpočet PS;
   • hodnotí činnost PS v předchozím období a plánuje činnost v období následujícím;
   • schází se nejméně jednou ročně;
  2. Vedení pionýrské skupiny; je výkonným orgánem pionýrské skupiny, plní usnesení Rady pionýrské skupiny a řídí činnost pionýrské skupiny mezi zasedáními Rady PS; jeho členy jsou vedoucí pionýrské skupiny, hospodář pionýrské skupiny a další členové, které volí Rada pionýrské skupiny; má alespoň 3 členy, rozhoduje o všech otázkách, které nejsou k rozhodování svěřeny jiným orgánům pionýrské skupiny; nemusí však být ustaveno, pokud tak rozhodne Rada pionýrské skupiny; jeho působnost pak vykonává vedoucí pionýrské skupiny s tím, že hospodář pionýrské skupiny odpovídá za činnosti, uvedené v odst. d) a je při výkonu své činnosti podřízen vedoucímu pionýrské skupiny; vedoucí pionýrské skupiny odpovídá za veškerou ostatní činnost.
  3. vedoucí pionýrské skupiny je statutárním orgánem pionýrské skupiny a je oprávněn za pionýrskou skupinu jednat ve všech věcech; vykonává usnesení rady pionýrské skupiny a obstarává její chod v běžných záležitostech; jejich rozsah určí vedení pionýrské skupiny a není–li ustaveno, určí je Rada pionýrské skupiny;
  4. hospodář pionýrské skupiny je členem vedení PS, pokud je ustaveno; zajišťuje zejména vedení hospodářské a účetní agendy pionýrské skupiny, připravuje a zpracovává podklady pro jednání orgánů pionýrské skupiny v hospodářské oblasti; eviduje, opatruje a spravuje majetek pionýrské skupiny; zanikne–li výkon funkce vedoucího PS, přechází na něj práva a povinnosti statutárního orgánu až do nejbližšího zasedání Rady PS;
  5. revizor pionýrské skupiny (blíže viz čl. IX.)
  6. delegát pionýrské skupiny - člen krajské rady Pionýra zastupuje pionýrskou skupinu v Krajské radě Pionýra; je povinen podílet se na její činnosti a přitom hájit a prosazovat oprávněné zájmy pionýrské skupiny.
    
 6. O zrušení pionýrské skupiny může rozhodnout rada pionýrské skupiny nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady PS, nebo rada vyššího stupně. Proti rozhodnutí o zrušení pionýrské skupiny usnesením rady vyššího stupně, může rada PS podat odvolání k příslušné rozhodčí komisi (viz článek VII).

C. PIONÝRSKÉ CENTRUM (PC)

 1. Pionýrské centrum (dále jen centrum) je zvláštní organizační jednotkou sdružení. Jeho účelem je řídit a zajišťovat organizačně, informačně a ekonomicky jak činnosti oddílů a klubů, které registrovalo, tak společnou činnost členů sdružení centrem registrovaných. Ta může být orientována i na neorganizované děti a mládež, pokud tak zakladatelé určí, nebo na plnění účelu sdružení v těch dílčích oblastech, které zakladatelé centra určí ve zřizovací listině (zejména zajištění organizačního zázemí pro činnosti, vykonávané pro dosažení účelu sdružení – např. uskutečňování společných výchovných projektů).

 2. Pionýrské centrum má způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivitu). Této způsobilosti pionýrské centrum nabývá vznikem a pozbývá zánikem.

 3. Ke vzniku centra je třeba nejprve jeho založení a následně registrace. O registraci rozhoduje územně příslušná krajská rada Pionýra a datem přijetí tohoto rozhodnutí centrum vzniká. Centrum musí být založeno alespoň dvěma organizačními jednotkami sdružení se způsobilostí mít práva a povinnosti. Rozhodnutí zakladatelů musí mít písemnou formu. Jeho další náležitosti, podmínky založení a podrobnosti postupu řeší vnitřní směrnice sdružení. Centra lze zřizovat pouze k plnění účelu sdružení, účast v nich nelze převádět. Jedna organizační jednotka může být zakladatelem nejvýše dvou center. Zakladatelem centra nemůže být jiné centrum.

 4. Ustanovení Statutu o pionýrské skupině a jejích orgánech se na centra použijí analogicky, není–li stanoveno jinak. Působnost rady centra vykonávají zakladatelé, vedení se nezřizuje a jeho působnost vykonává vedoucí pionýrského centra. Působnost revizora vykonávají společně revizní orgány zakladatelů. Delegát pionýrského centra - člen územně příslušné krajské rady Pionýra se nevolí a jeho působnost jsou povinni vykonávat delegáti zakladatelů s tím, že jim z titulu účasti zakladatelů na zřízení pionýrského centra nepřísluší žádná výhoda. Dnem, kdy centrum splní podmínky dle čl. B.4., je povinno ustanovit orgány v rozsahu pionýrské skupiny. Rozhodnutí o zrušení centra může být učiněno radou centra, nebo radou vyššího stupně.

 5. Proti rozhodnutí o zrušení centra usnesením rady vyššího stupně může centrum podat odvolání k příslušné rozhodčí komisi (viz článek VII.). Pionýrské centrum má povinnost poskytnout majetkové vypořádání pionýrské skupině, která vznikla z členů jím původně registrovaných oddílů.

D. KRAJSKÁ ORGANIZACE PIONÝRA (KOP)

 1. Sdružení Pionýr je organizačně členěno na Krajské organizace Pionýra dle státoprávního uspořádání ČR.

 2. Pokud je v obsahu Statutu uveden pojem Krajské organizace Pionýra (KOP), je tím třeba rozumět kteroukoliv z Krajských organizací Pionýra v České republice.

 3. Krajská organizace Pionýra je organizační jednotkou sdružení, působící na území toho kterého kraje. Jejím účelem je řídící, organizační, informační a ekonomické zajištění činnosti pionýrských skupin, pionýrských center a oddílů, které registrovala a jejich společné činnosti, včetně činnosti orientované na neorganizované děti a mládež. Krajská organizace Pionýra je způsobilá mít práva a povinnosti (právní subjektivitu). Této způsobilosti pozbývá zánikem.

 4. Krajská organizace Pionýra má tyto orgány:

  1. Výroční zasedání krajské organizace Pionýra; je jejím nejvyšším orgánem, schází se nejméně jedenkrát za tři roky a tvoří je zástupci všech pionýrských skupin, pionýrských center a oddílů, které registrovala (A.2., B.3., C.3.). Postup při volbě určuje jednací řád KOP. Je svoláváno předsedou KRP na návrh VV KRP, schvaluje a mění jednací řád Krajské organizace Pionýra, hodnotí a plánuje činnost KOP a přijímá další rozhodnutí, která jsou jí svěřena tímto Statutem

  2. Krajskou radu Pionýra (KRP) tvoří delegáti organizačních jednotek s právní subjektivitou, které registrovala dle klíče určeného jednacím řádem KOP. Schází se nejméně dvakrát ročně. Krajská rada Pionýra zejména řídí činnost krajské organizace Pionýra mezi jednáními výročních zasedání a činnost svého výkonného výboru, zřizuje své pracovní orgány (sekce), jmenuje jejich vedoucí a členy, rozhoduje o zřízení kanceláře Krajské organizace Pionýra a počtu jejích zaměstnanců.
   Krajská rada Pionýra:

   1. volí a odvolává předsedu KRP, členy výkonného výboru krajské rady Pionýra a jejich náhradníky, dále předsedu a členy revizní komise Krajské rady Pionýra, své členy v České radě Pionýra a jejich náhradníky. Způsob volby stanoví jednací řád KOP.

   2. schvaluje a mění směrnice a další předpisy, platné v příslušném kraji (viz. čl. VI.F.6).

   3. v době mezi VZ KOP schvaluje a mění jednací řád Krajské organizace Pionýra nadpoloviční většinou členů orgánu.

  3. předsedu krajské rady Pionýra, který je statutárním orgánem krajské organizace Pionýra a je oprávněn za ni jednat ve všech věcech; současně je členem výkonného výboru krajské rady Pionýra. Obstarává její chod v běžných záležitostech. Na návrh výkonného výboru KRP svolává zasedání KRP a výroční zasedání KOP.

  4. hospodáře - ekonoma krajské rady Pionýra, který je členem výkonného výboru krajské rady Pionýra. Zanikne–li výkon funkce předsedy KRP, přechází na něj práva a povinnosti statutárního orgánu až do nejbližšího jednání KRP;

  5. Výkonný výbor krajské rady Pionýra (VV KRP) je výkonným orgánem krajské organizace Pionýra, který vykonává usnesení výročního zasedání krajské organizace Pionýra a krajské rady Pionýra a řídí její činnost mezi jednáními KRP. Má alespoň tři členy, způsob volby stanovuje jednací řád KOP. Každý člen VV KRP odpovídá za uskutečňování dílčích úseků činnosti, které mu byly přiděleny VV KRP. Pokud některému z členů VV KRP zanikne výkon funkce, VV KRP je povinen na nejbližším zasedání VV KRP kooptovat náhradníka dle volbou stanoveného pořadí.
   f) předsedu a členy revizní komise krajské rady Pionýra. Revizní komise má nejméně tři členy.

 5. Činnost orgánů Krajské organizace Pionýra podrobněji upraví jednací řád krajské organizace Pionýra, který může mimo jiné:

  1. určit klíč pro stanovení počtu delegátů výročního zasedání KOP a klíč pro stanovení počtu členů KRP, přímé zastoupení alespoň jedním delegátem musí však být vždy zajištěno každé pionýrské skupině a každému pionýrskému centru, které současně splňuje podmínky pro registraci jako pionýrská skupina (viz B.4.) a oddílům registrovaným krajskou organizací Pionýra (viz bod D.6.) musí náležet za stejných podmínek alespoň jeden hlas;

  2. určit možnost, aby pionýrská skupina byla na jednání Krajské rady Pionýra zastupována pouze jedním delegátem, jemuž bude náležet takový počet hlasů, který se určí v počtu delegátů, na něž by měla pionýrská skupina jinak nárok. S těmito hlasy musí delegát nakládat jednotně.

  3. určit možnost, aby Vedení pionýrské skupiny, pro případ neúčasti voleného delegáta PS na jednání KRP, mohlo jednorázově pověřit zastupováním jiného funkcionáře PS.

 6. Oddíly, založené krajskou organizací Pionýra a registrované krajskou radou Pionýra, zastupuje na všech úrovních zástupce, jmenovaný výkonným výborem příslušné krajské rady a při hlasování mu náleží počet hlasů určený počtem, na nějž by měla právo podle součtu všech členů všech těchto oddílů pionýrská skupina, která by registrovala jen tyto oddíly. S těmito hlasy musí zástupce nakládat jednotně.

 7. Není–li krajská organizace déle než tři měsíce schopna ustanovit orgány v rozsahu daném tímto Statutem, může ČRP jmenovat dočasného správce, pověřeného řízením dotyčné KOP, do doby ustavení volených orgánů KOP.

E. CELOSTÁTNÍ ÚROVEŇ

 1. Sdružení Pionýr má orgány, kterými jsou:

  1. Výroční zasedání Pionýra; je nejvyšším orgánem sdružení Pionýr a je svoláváno předsedou Pionýra na návrh ČRP zpravidla jednou za tři roky. Účastní se ho zástupci všech pionýrských skupin a pionýrských center. Pionýrské skupiny a pionýrská centra, splňují–li podmínky pro registraci jako pionýrská skupina (viz B.4.), volí za každých 150 započatých členů registrovaných k 31. 12. předcházejícího roku jednoho delegáta. Zástupcům oddílů založených krajskou organizací Pionýra a registrovaných krajskou radou Pionýra náleží 1 hlas za každých 150 započatých členů registrovaných k 31. 12. předcházejícího roku. Výroční zasedání rozhoduje o změnách Statutu a Programu sdružení, hodnotí a plánuje činnost sdružení; volí a odvolává předsedu a na jeho návrh místopředsedy Pionýra v pořadí, dále volí a odvolává předsedu a členy revizní komise Pionýra a členy a náhradníky v pořadí do nejvyšší rozhodčí komise, schvaluje a mění Řád pro přípravu a jednání VZ Pionýra..

  2. Česká rada Pionýra (ČRP):
    

   1. je tvořena členy – delegáty KOP, přičemž každá KOP je v ČRP zastupována 2 členy – delegáty za každých prvních započatých 900 registrovaných členů a 2 dalšími členy – delegáty za každých dalších ukončených 900 registrovaných členů. Jedna polovina členů – delegátů každé KOP musí být v den volby mladší 26 let.

   2. řídí sdružení mezi výročními zasedáními Pionýra; nadpoloviční většinou členů orgánu volí a odvolává předsedu a na jeho návrh místopředsedy Pionýra v pořadí a další členy VV ČRP a dále předsedu a členy revizní komise; zanikne–li mandát některému z členů nejvyšší rozhodčí komise a není–li již náhradníků, volí dalšího člena nadpoloviční většinou členů orgánu.

   3. rozhoduje mimo jiné:

    • (1) o jednacích řádech orgánů celorepublikové úrovně, vnitřních směrnicích sdružení (viz čl.VI.F.6)., rozpočtu a závažných ekonomických otázkách, zejména určení výše odvodu členského příspěvku, změnách ve Statutu, jejichž uskutečnění si vyžaduje změna právní úpravy a odstranění závad dle §11 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění;

    • (2) o zřízení, udělování a odnímání vyznamenání, udělení a odnětí čestného a přiznání či odebrání kolektivního členství ve sdružení Pionýr;

    • (3) o zrušení nebo novém zřízení Ústředí Pionýra v ČR, které je určeno zejména pro administrativní a organizační zajištění činností vykonávaných předsedou Pionýra a členy VV České rady Pionýra, není právnickou osobou a jeho pracovníci, pokud svou činnost vykonávají na základě pracovněprávního vztahu, jsou zaměstnanci sdružení Pionýr; činnost Ústředí se řídí vnitřní směrnicí sdružení;

   4. zřizuje pracovní orgány - sekce, které zajišťují po obsahové a organizační stránce dílčí úseky činnosti sdružení, zejména připravují náměty a podklady pro jednání orgánů České rady Pionýra, spolupracují s obdobnými orgány na úrovni krajských organizací Pionýra, vedením sekcí pověřuje na návrh předsedy zpravidla členy VV ČRP;

   5. svolává tematicky zaměřené konference pro řešení zásadních tematických otázek ve sdružení a schvaluje jejich závěry.

  3. předseda Pionýra;

   1. je statutárním orgánem sdružení Pionýr a je oprávněn za ně jednat ve všech záležitostech;

   2. je současně členem výkonného výboru České rady Pionýra a obstarává chod běžných záležitostí sdružení Pionýr, jejich rozsah může určit Česká rada Pionýra, koordinuje spolupráci Krajských rad Pionýra, řídí činnost Ústředí Pionýra v ČR, je–li zřízeno, a odpovídá za ni;

   3. svolává na návrh výkonného výboru ČRP zasedání České rady Pionýra.

  4. dva místopředsedové Pionýra v pořadí, kteří jsou členy výkonného výboru České rady Pionýra, na prvního z nich přechází při zániku výkonu funkce předsedy práva a povinnosti statutárního orgánu. Tento je povinen svolat do dvou měsíců jednání ČRP, které jej může nadpoloviční většinou členů orgánu potvrdit ve funkci předsedy, nebo rozhodne o svolání Výročního zasedání Pionýra.

  5. ekonom Pionýra; je členem výkonného výboru ČRP.

  6. Výkonný výbor České rady Pionýra (VV ČRP); je výkonným orgánem České rady Pionýra, uskutečňuje usnesení výročního zasedání Pionýra a České rady Pionýra, řídí činnost sdružení Pionýr mezi jednáními České rady Pionýra; má nejméně 7 členů (včetně předsedy, místopředsedů a ekonoma). Každý člen VV ČRP odpovídá za uskutečňování dílčích úseků činnosti, které mu byly přiděleny VV ČRP.

  7. předseda a členové revizní komise Pionýra; komise má nejméně tři členy.

  8. nejvyšší rozhodčí komise; má nejméně tři členy a nejméně tři náhradníky v pořadí, počet členů musí být vždy lichý.

 2. Činnost orgánů republikové úrovně podrobněji upraví jednací řády pro celostátní úroveň.

F. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VŠECHNY ORGANIZAČNÍ STUPNĚ

 1. Pro rozhodování o vzniku a zrušení pionýrských skupin a pionýrských center je územně příslušnou ta Krajská rada Pionýra, na jejímž území má mít vznikající nebo zrušovaná PS (PC) své sídlo (povolení časově omezené výjimky, která musí být udělena před vznikem zakládané organizační jednotky, uděluje ČRP).

 2. Oddílový vedoucí, zástupce oddílového vedoucího a instruktor (jak pionýrských center, tak pionýrských skupin, jakož i oddílů a klubů registrovaných krajskými radami Pionýra musí, pokud nejsou Statutem stanoveny další podmínky, před jmenováním písemně prohlásit, že souhlasí s jmenováním a že je jim znám obsah práv a povinností, která jim jmenováním vzniknou. V okamžiku jmenování musí být členy sdružení a mít kvalifikaci stanovenou vnitřní směrnicí sdružení (dosáhnout stanoveného stupně vzdělání podle systému určeného vnitřní směrnicí sdružení). Současně musí oddílový vedoucí a zástupci oddílového vedoucího dosáhnout nejpozději v den jmenování do funkce věku 18 let, instruktoři věku 15 let.

 3. Osoby zvolené nebo jmenované k vykonávání funkcí voleného orgánu nebo člena kolektivního orgánu nebo pracovního orgánu (tj. funkcionáři sdružení) musí, pokud nejsou Statutem stanoveny další podmínky, před volbou nebo jmenováním písemně prohlásit, že souhlasí s volbou nebo jmenováním a že je jim znám obsah práv a povinností, která jim volbou nebo jmenováním vzniknou, v okamžik volby být členy sdružení a být starší 18 let, není - li tímto Statutem nebo obecně závaznou právní normou stanoveno jinak. Kvalifikaci stanovenou vnitřní směrnicí sdružení pro tu kterou funkci, si doplní nejpozději do roka od zahájení výkonu funkce.

 4. Funkční období jmenovaných funkcionářů není časově omezeno. Funkční období volených orgánů činí nejdéle tři roky. Výkon funkce však nezanikne do zvolení funkcionáře nového.

 5. Každý funkcionář může ze své funkce odstoupit, musí však své odstoupení písemně oznámit a výkon jeho funkce končí dnem doručení oznámení. Výkon funkce rovněž končí dnem zániku členství funkcionáře ve sdružení, odvoláním z funkce nebo volbou nebo jmenováním do funkce doposud zastávané jinou osobou nebo opětovnou volbou stejné osoby. Orgán, který provedl volbu nebo jmenování, může stanovit i pozdější datum započetí výkonu funkce. K témuž dni zanikne výkon funkce osoby, která doposud tuto funkci zastávala.

 6. Vnitřní směrnicí sdružení (dále již jen směrnice) se rozumí vnitroorganizační předpisy, vydané příslušnými orgány úrovně celorepublikové, krajské či na PS. Platné směrnice, vydané orgány celorepublikové úrovně, jsou zapsány v seznamu – rejstříku vnitřních směrnic – který je veden Ústředím Pionýra.


VII. ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Řešení sporů v Pionýru přísluší rozhodčím komisím. V rámci krajů jmenuje členy rozhodčí komise ad hoc výkonný výbor krajské rady Pionýra. V rámci České republiky volí členy Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra Výroční zasedání Pionýra. Členové rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu komise.

 2. Ve sporech mezi pionýrskými skupinami v rámci kraje rozhoduje na návrh jedné z pionýrských skupin, jichž se spor týká, rozhodčí komise ustavená ad hoc výkonným výborem místně příslušné Krajské rady Pionýra.

 3. Ve sporech mezi pionýrskou skupinou a Krajskou organizací Pionýra, mezi dvěma PS z různých krajů, mezi dvěma Krajskými organizacemi Pionýra, mezi pionýrskou skupinou a Českou radou Pionýra a mezi Krajskou organizací Pionýra a Českou radou Pionýra rozhoduje na návrh některé organizační složky, jíž se spor týká, Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra.

 4. Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra rozhoduje také o odvolání proti rozhodnutí rozhodčí komise ustanovené ad hoc podle čl. VII. odst. 1 Statutu a o odvolání proti rozhodnutí České rady Pionýra.

 5. V otázkách registrace, ukončení členství či zrušení organizační složky má podané odvolání odkladný účinek. V ostatních případech odvolání odkladný účinek nemá. Veškerá odvolání lze podat písemně, do 30 dnů, u příslušné rozhodčí komise. Odvolání je podáno včas, je–li poslední den lhůty alespoň předáno k poštovní přepravě.

 6. Rozhodnutí Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra je konečné a nelze proti němu podat odvolání.

 7. Všechny organizační články a orgány sdružení jsou povinny poskytovat na vyžádání rozhodčím komisím veškeré jim dostupné podklady a informace.


VIII. HOSPODAŘENÍ

 1. Pionýr je sdružení, které vystupuje jako samostatná právnická osoba ve svém celku.

 2. Organizační jednotky, způsobilé mít práva a povinnosti, samostatně hospodaří s majetkem, který získaly při svém založení a který nabyly v průběhu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními směrnicemi sdružení s výjimkou omezení uvedeného v tomto Statutu. Organizační jednotky Pionýra hospodaří zejména na základě schváleného rozpočtu, zřizují účty u peněžních ústavů, užívají vlastní razítko a tiskopisy. Bližší podrobnosti stanoví vnitřní směrnice sdružení.

 3. Zdrojem příjmů sdružení jsou zejména členské příspěvky, dary a dědictví, dotace a obdobná plnění (např. grantové prostředky), příjmy od odběratelů služeb (např. účastnické poplatky a vybrané vstupné), výnosy z vlastního majetku a z hospodářské činnosti.

 4. Organizační jednotky mohou zcizovat (tedy prodávat, darovat, směňovat, vkládat), zatěžovat, zastavovat, dlouhodobě pronajímat a vypůjčovat svůj nemovitý majetek pouze s předchozím souhlasem nejblíže nadřízeného orgánu. Jinak je úkon neplatný. Nadřízený orgán je povinen tento souhlas vydat nejdéle do 30 dnů, pokud se jedná o majetek pořízený prokazatelně pouze z vlastních zdrojů subjektu.

 5. Jednotlivé organizační jednotky ve sdružení Pionýr jsou na sobě z hlediska hospodářských závazků a pohledávek nezávislé.

 6. Z důvodu zajištění přehledu a nutné evidence o ekonomické situaci jednotlivých organizačních jednotek v rámci občanského sdružení Pionýr předkládá každý subjekt příslušnému vyššímu orgánu roční účetní závěrku, zpracovanou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyšší orgán předložené ekonomické skutečnosti eviduje.

 7. Majetek, pořízený organizačními jednotkami z finančních prostředků poskytnutých sdružení Pionýr jako celku, je majetkem sdružení Pionýr. Majetek, pořízený organizačními jednotkami z finančních prostředků poskytnutých Krajské organizaci Pionýra jako celku, je majetkem příslušné Krajské organizace Pionýra. Pokud se tento majetek pořizuje z více finančních zdrojů, uplatňuje se toto ustanovení poměrně.


IX. REVIZNÍ ČINNOST

 1. Ke kontrole hospodaření a usnesení jsou voleny samostatné revizní orgány (revizoři nebo revizní komise). Revizoři a předsedové revizních komisí mají právo účasti na jednáních orgánů organizačních jednotek sdružení, ve kterých vykonávají tuto funkci, a jsou přizváváni s hlasem poradním.

 2. Revizní orgány organizačně vyšších organizačních jednotek mohou kontrolovat hospodaření organizačních jednotek organizačně nižších. Vůči těmto orgánům plní v otázce hospodaření i metodickou funkci.

 3. Funkce revizora, předsedy nebo člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena výkonného orgánu stejné organizační jednotky. Toto omezení platí i pro osoby blízké (ve smyslu § 116 Občanského zákoníku).

 4. Revizor nebo člen revizního orgánu organizačně vyšší organizační jednotky nesmí vykonávat revizní činnost u té organizačně nižší jednotky, kde je registrován jako člen.

 5. Pro funkci revizora či členství v revizní komisi neplatí výjimka dle bodu VI.F.3 pro získání kvalifikace.

 6. Činnost revizních orgánů je upravena vnitřní směrnicí sdružení Pionýr.


X. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Kolektivní orgány a pracovní orgány:

  1. jsou schopny se usnášet, je–li na zasedání přítomna více než 1/3 členů sdružení oprávněných účastnit se zasedání orgánu s hlasem rozhodujícím.

  2. rozhodují veřejným hlasováním, které se provádí, pokud ten který orgán nerozhodne o volbě tajné, přičemž usnesení je přijato – mimo Statutem daných výjimek – nadpoloviční většinou přítomných hlasů rozhodujících, nebo v případě rovnosti hlasů rozhodujících pro a proti přijetí usnesení, má rozhodující hlas předseda orgánu.

  3. mohou v případě potřeby rozhodovat i korespondenčně (elektronickou či běžnou poštou) nebo telefonicky. Podrobnosti mohou stanovit příslušné jednací řády, zásady dle bodů a) a b) však musí být dodrženy.

 2. Organizační jednotka, způsobilá mít práva a povinnosti, může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace, přechází–li její veškerý majetek na právního nástupce. Podrobnosti stanoví vnitřní směrnice sdružení.

 3. Veškerá činnost uskutečňovaná členy sdružení, organizačními jednotkami a funkcionáři při činnosti vyvíjené v rámci sdružení, musí být v souladu se stanovami (tzv. Statutem) a Programem Pionýra.

 4. Na zajištění činnosti sdružení se mohou podílet i zaměstnanci sdružení, zaměstnanci jeho organizačních článků a dobrovolníci, tj. osoby, které nejsou ani členem sdružení, ani zaměstnancem sdružení a vyvíjejí činnost ve prospěch sdružení bez nároku na odměnu.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Statut Pionýra a Program Pionýra mohou být změněny nebo zrušeny jen nejvyšším orgánem Pionýra. V případě, že se schválené dokumenty Pionýra dostanou do rozporu s dalšími nově schválenými obecně závaznými právními předpisy, provede potřebné změny ČRP. Organizační jednotky Pionýra informuje do 30 dnů. Nejvyšší orgán Pionýra je potvrdí dodatečně.

 2. Výkladem ustanovení tohoto Statutu se pověřuje Nejvyšší rozhodčí komise.

 3. O zániku Pionýra rozhoduje Výroční zasedání Pionýra třípětinovou většinou hlasů přítomných delegátů. V tomto případě rozhodne i o majetkovém vypořádání.


XII. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ KE ZMĚNÁM

 1. Pionýrské skupiny registrované na územně nepříslušných KOP se považují za územně příslušné k té KOP, na které jsou v okamžiku skončení jednání V.VZ Pionýra registrovány.

 2. Pionýrské skupiny, oddíly a kluby registrované k 17. 11. 2001 se považují za oddíly a kluby registrované dle tohoto znění Statutu. Dodatečné pořízení rozhodnutí zakladatelů se nevyžaduje.

 3. Pionýrské skupiny, Pionýrská centra a krajské organizace Pionýra jsou povinny provést úpravy, vyplývající z novelizovaného znění Statutu, do šesti měsíců ode dne, kdy bude V. výročním zasedáním Pionýra schválen.

 

PROGRAM PIONÝRA

Pionýr?

Kdo jsme...

Pojem PIONÝR vyjadřuje myšlenku moderního; průkopnického; ideu hledání; touhy po poznání. Pojmenování pionýr označuje i v mezinárodním pojetí člověka – objevitele nových cest, směrů a hlasatele pokrokových myšlenek. Naše sdružení chce svojí prací plně dostát významu tohoto pojmu.

Svojí činností jsme především sdružením dětí a mládeže, přičemž členství dospělých není vyloučeno – členem se může stát každé dítě, dospívající i dospělý bez jakýchkoliv rozdílů ať už sociálních, národnostních, náboženských či politických.

Umožňujeme jednotlivým kolektivům samostatně rozhodnout o náplni své činnosti i o své struktuře - vytvářet oddíly, družiny, kluby, posádky a podobně dle svých zájmů a potřeb.
Jako hlavní výchovný prostředek užíváme hru ve všech jejích podobách. Jsme sdružením dobrovolným a otevřeným - hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.
Ve všech svých aktivitách zdůrazňujeme různorodost a všestrannost jako nezbytnou součást rozvoje osobnosti dítěte a mladého člověka.

O co Pionýr usiluje?

U členů i ostatních účastníků našich akcí se snažíme o plné zapojení do činnosti kolektivu, které odpovídá schopnostem a možnostem každého jednotlivce. Prostřednictvím her chceme přinášet dítěti a mladému člověku vše, co může v dospělosti využít ve vztahu nejen k sobě samému, ale i ke svému blízkému i vzdálenému okolí. Přispíváme k výchově člověka čestného, svobodného, samostatného, spravedlivého, aktivního a solidárního. Touto svojí činností, vlastním příkladem a jednáním se podílíme na rozvoji osobnosti dítěte a mladého člověka, chceme být přínosem pro společnost, podílet se na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.
Vytváříme podmínky proto, aby hodnoty z významných dokumentů – Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod a podobně, pronikaly do vědomí lidí a aby jejich formální ustanovení nebyla porušována.

Kam Pionýr směřuje?

Chceme přispět ku prospěchu celé společnosti, vlasti i světa. Podílíme se na rozvoji občanské společnosti, svobodné, demokratické a sociálně spravedlivé. K tomu se snažíme rozvíjet samosprávné zásady a demokratické návyky u svých členů a v kolektivech na všech úrovních. Ve svých výchovných projektech užíváme laický, nenáboženský pohled na dění a svět kolem nás, přesto vedeme k toleranci jiných pohledů na lidský vývoj.
Pracujeme ve prospěch obce, města, kraje i celého státu - v rámci svých možností vyvíjíme na každé z těchto úrovní veřejně prospěšnou činnost. Vedeme své členy k hrdosti na národní i místní tradice, napomáháme vzniku hodnotných mezilidských vztahů se všemi, bez jakýchkoliv předsudků.
Přejeme si být plnoprávným partnerem státu, škole i ostatním subjektům, pracujícím ve prospěch dětí a mládeže. Neusilujeme o výsadní postavení, snažíme se navazovat s těmito sdruženími a institucemi všestranně prospěšné vztahy.

Ideály Pionýra

Pravda"Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo."
– konej a hraj čestně;
– chraň pravdu a dané slovo;
– buď upřímný a spravedlivý.

Poznání"Pionýr je pracovitý, učí se."
– poznej sám sebe;
– objevuj krásu a dobro;
– osvoj si vědění, znalosti a dovednosti.

Přátelství"Pionýr je přítelem všech dětí."
– pomáhej bezbranným a slabším a chraň je;
– chraň přátelství, dopřej sluchu druhým;
– buď ohleduplný a kamarádský.

Pomoc"Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním"
– pomáhej nezištně a z přesvědčení;
– chraň bezbranné a slabší a pomáhej jim;
– zastaň se utlačovaných;
– rozvíjej solidaritu se strádajícími a trpícími dětmi všech kontinentů.

Překonání"Pionýr je čestný a spravedlivý."
– překonej sám sebe, své špatné vlastnosti a návyky;
– nauč se ovládat sám sebe,
– buď tělesně zdatný;
– buď statečný ve slovech i činech, překonávej překážky.

Příroda"Pionýr chrání přírodu a život na Zemi."
– objevuj krásu a tajemství přírody;
– chraň přírodu a život na Zemi;
– uč se žít v souladu s přírodou.

Paměť"Pionýr má rád svou zem."
– pamatuj osud a odkazů svého národa;
– chraň památky minulosti;
– poznávej dějiny lidstva.